POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KUPUJE.TO

 1. Użytkownicy korzystający z Usługi Kupuje.to lub innych usług świadczonych w Serwisie Kupuje.to wyrażają jednocześnie zgodę na warunki przetwarzania danych osobowych wyrażone w Regulaminie oraz niniejszym Załączniku.

 2. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi Kupuje.to przetwarza dane Użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane, które pozwalają na identyfikację osoby Użytkownika i kontaktowanie się z nim oraz są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi Kupuje.to. Dane te Użytkownik podaje w trakcie rejestracja w Serwisie Kupuje.to. Podane dane Użytkownik może w każdej chwili zmienić wchodząc w zakładkę „moje dane” znajdującą się wewnątrz Konta w Serwisie Kupuje.to.

 3. Zbiór danych został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 003816/2011. Administratorem danych jest Usługodawca.

 4. Usługodawca przetwarza dane za zgodą Użytkowników. Dane podawane są dobrowolnie. Użytkownicy mogą w każdym czasie uzyskać informację min. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz o sposobie ich udostępniania. Użytkownicy mogą również żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą.

 5. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, w szczególności dba aby dane nie zostały udostępniane osobom nie upoważnionym oraz były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

 6. Aby skorzystać z Serwisu Kupuje.to będącego aplikacją portalu Facebook.com oraz innych usług w nim świadczonych (min. Konkursu „Za polecenia”) należy zezwolić Usługodawcy na poniższe czynności dokonywane w ramach Usługi Kupuje.to. poprzez kliknięcie przycisku „Zezwól”.

  „Kupuje.to wymaga pozwolenia na następujące czynności:

  • Dostęp do podstawowych informacji o mnie.
   Includes name, profile picture, gender, networks, user ID, list of friends, and any other information I've made public. (Dotyczy imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, płci, sieci i nazwy użytkownika, listy znajomych i wszystkich innych informacji, które udostępniasz w profilu)
  • Wysyłanie do mnie wiadomości e-mail.
   Aplikacja Kupuje to będzie mogła wysłać wiadomość e-mail na adres … (Twój adres poczty elektronicznej)
  • Publikowanie na Facebooku w moim imieniu.
   Aplikacja Kupuje to może publikować zmiany statusu, notatki, zdjęcia i filmy w moim imieniu
  • Dostęp do moich informacji przez cały czas.
   Aplikacja Kupuje to będzie miała dostęp do moich danych nawet wtedy, gdy nie będę korzystać z niej
  • Dostęp do moich informacji profilowych.
   Data urodzenia i Miasto zamieszkania.

   Kontynuując, akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności aplikacji Kupuje.to”
 7. Usługodawca nie przetwarza danych osób poniżej 13 roku życia. Jeżeli Usługodawca wykryje Konto nie spełniające warunków rejestracji, zostanie ono usunięte.

 8. Usługodawca w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi logować się na każdej stronie; lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb użytkowników może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku twardym ich komputera.

 9. Użytkownik za pomocą zmiany ustawień w przeglądarce internetowej może całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym swojego komputera. W tej sytuacji, niektóre z elementów Serwisu Kupuje.to mogą być nieaktywne.

 10. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi Kupuje.to przetwarza ponad wskazane w pkt 2 dane takie jak:

  • opisy Towarów i Usług
  • komentarze wystawiane przez Użytkowników do Towarów i Usług
  • korespondencje między Użytkownikami
  • adres IP, typ używanej przeglądarki internetowej. Niniejsze dane zbierane są w celu diagnozowania problemów i prawidłowego administrowania Serwisu Kupuje.to
 11. Usługodawca przechowuje i archiwizuje, nawet po usunięciu danego Konta, dane Użytkowników, za ich zgodą, do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

 12. Usługodawca może również wykorzystać przekazane dane Użytkowników w celu:

  • prawidłowego świadczenia usługi w ramach Serwisu Kupuje.to oraz świadczonej Usługi Kupuje.to
  • zapobiegania potencjalnym, niezgodnym z prawem czynności
  • przestrzegania zasad korzystania z Serwisu Kupuje.to oraz Usługi Kupuje.to
  • automatycznego skanowania wiadomości w celu wyeliminowania spamu, fraudów, przechwytywania oraz innych niezgodnych z prawem działań
 13. Usługodawca może udostępnić informacje na temat swoich Użytkowników jeżeli zostanie poproszony o to przez odpowiednie jednostki posiadające prawo do wglądu w dane osobowe, w szczególności w przypadku jeżeli ujawnienie danych jest uzasadnione i niezbędne do:

  • postępowania sądowego
  • wymuszenia egzekucji postanowień Regulaminu
  • ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa Serwisu Kupuje.to, jego Użytkowników lub ogółu społeczeństwa.
 14. Usługodawca może dokonać zmian w Polityce Prywatności. Zmiany obowiązują w terminie określonym prze Usługodawcę nie krótszym niż 7 dni od udostępnienia tych zmian na stronach internetowych Usługodawcy.

 15. W przypadku zmiany niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie. Wniesienie sprzeciwu Usługodawca traktuje jako rezygnację z Usługi Kupuje.to.