REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU I ŚWIADCZENIA USŁUGI KUPUJE.TO

 1. ARTYKUŁ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:
  • Serwis Kupuje.to – serwis internetowy w ramach którego jest świadczona Usługa Kupuje.to przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegająca na zapewnieniu możliwości założenia i prowadzenia przez Użytkownika Konta, za pomocą którego Użytkownik może prezentować, nabywać oraz sprzedawać Towary i Usługi, na warunkach niniejszego Regulaminu.
  • Usługodawca - D&L Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 206, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343688, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6772336200, oraz numer REGON 121112060, wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.000,00 zł.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Użytkownik uwierzytelniony – Użytkownik, który dokonał płatności przelewem bankowym na konto Usługobiorcy symbolicznej kwoty celem uwierzytelnienia danych osobowych.
  • Sprzedający – Użytkownik sprzedający Towary lub Usługi w ramach serwisu Kupuje.to.
  • Kupujący – Użytkownik, który w ramach Serwisu Kupuje.to nabywa Towary lub Usługi lub zmierza do ich nabycia.
  • Usługa Kupuje.to – usługa świadczona poprzez aplikacje w obrębie portalu Facebook oraz w ramach Serwisu Kupuje.to umożliwiająca dokonywanie czynności kupna-sprzedaży Towarów lub Usług przez Użytkowników.
  • Facebook – portal społecznościowy działający na stronie internetowej www.facebook.com.
  • Opcja „Kup teraz” - funkcja w ramach Usługi Kupuje.to umożliwiająca wystawienie Towaru lub Usługi przez Sprzedającego za stałą, z góry określoną cenę i tym samym umożliwiająca Kupującemu akceptację złożonej oferty i zawarcie umowy.
  • Aukcja - procedura w ramach Usługi Kupuje.to umożliwiająca wystawienie Towaru lub Usługi przez Sprzedającego w trybie licytacji oraz zawarcie umowy z Kupującym, który złożył najwyższą ofertę.
  • Aukcja z opcją „Kup teraz” - procedura w ramach Usługi Kupuje.to umożliwiająca wystawienie Towaru lub Usługi przez Sprzedającego w trybie licytacji z opcją, w której Kupujący może w każdym czasie przerwać Aukcję poprzez wybranie opcji „Kup teraz” i w ten sposób nabyć Towar lub Usługę za określoną z góry przez Sprzedającego cenę.
  • Konto uwierzytelnione - Konto Użytkownika w ramach Serwisu Kupuje.to uwierzytelnione za pomocą danych uzyskanych w trakcie operacji przelewu bankowego symbolicznej kwoty.
  • Konto – profil użytkownika w ramach Serwisu Kupuje.to prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, informacje o jego działaniach w ramach Usługi Kupuje.to oraz pozwalająca Użytkownikowi zarządzać jego transakcjami w ramach Usługi Kupuje.to.
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Polecam.to – funkcja pozwalająca na wyrażenie pozytywnej opinii przez Użytkowników oraz umożliwiająca polecenie danego produktu grupie znajomych w ramach Serwisu Kupuje.to oraz portalu Facebook.
 2. ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Serwis internetowy Kupuje.to oraz świadczona w ramach tego serwisu Usługa Kupuje.to jest wyłączną własnością Usługodawcy.
  • Nazwy towarowe oraz znaki graficzne związane z Serwisem Kupuje.to są wyłączną własnością Usługodawcy. Wszelkie ich rozpowszechnianie i korzystanie z nich z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione. Ochronie podlegają w szczególności znaki słowno-graficzne „Kupuje to” oraz „Polecam to”.
  • Usługa Kupuje.to świadczona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi Kupuje.to.
  • Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami w ramach Usługi Kupuje.to, użycza jedynie środków technicznych potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów bądź Usług oferowanych przez Użytkowników w ramach Usługi Kupuje.to, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Sprzedającego do ich sprzedaży.
  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
  • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Konta w zakładce „pomoc” w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  • Usługodawca ma prawo do świadczenia w Serwisie Kupuje.to innych usług.
  • Warunkiem korzystania z Serwisu i Usługi Kupuje.to jest akceptacja Regulaminu.
  • Warunkiem technicznym korzystania z Usługi Kupuje.to jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.
 3. ARTYKUŁ 3. ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZENIA USŁUGI KUPUJE.TO
  • Usługa Kupuje.to umożliwia Użytkownikom założenie Konta w Serwisie oraz wystawienie na Aukcji lub umieszczenie z opcją „Kup teraz” Towarów lub Usług oraz zawarcie umowy kupna-sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
  • Usługa Kupuje.to umożliwia prezentację Towarów i Usług przez Sprzedającego oraz nawiązanie za pomocą Serwisu Kupuje.to kontaktu z Kupującym, zmierzającego do zawarcia i realizacji transakcji.
  • Sprzedający może wystawić do sprzedaży w ramach Konta maksymalnie 30 Towarów lub Usług na okres 14 dni każdy, chyba że Usługodawca na podstawie innych regulacji zniesie powyższe ograniczenie.
  • Użytkownik Serwisu może za pomocą funkcji Polecam.to polecić dany produkt innym Użytkownikom poprzez kliknięcie ikony w ten sposób oznaczonej.
  • Świadczenie przez Usługodawcę Usługi Kupuje.to drogą elektroniczną odbywa się za pomocą aplikacji dostępnych na stronach internetowych Usługodawcy, w szczególności poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta.
  • Użytkownik zarządza poprzez Konto funkcjami udostępnionymi mu w ramach Usługi Kupuje.to, w szczególności uzyskuje dostęp do:
   • aktualnych parametrów świadczonej Usługi Kupuje.to
   • pomocy technicznej,
   • możliwości kontaktu z Usługodawcą,
   • wglądu, edycji i poprawiania danych osobowych i innych informacji Użytkownika,
   • informacji o przeprowadzonych w ramach Usługi Kupuje.to transakcjach.
  • Z Usługi Kupuje.to mogą korzystać:
   • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
   • osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
   • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  • Korzystanie z Serwisu oraz Usługi Kupuje.to jest bezpłatne.
 4. ARTYKUŁ 4. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z USŁUGI KUPUJE.TO
  • W celu korzystania z Usługi Kupuje.to niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz założenie Konta w Serwisie Kupuje.to.
  • Uruchomienie przez Użytkownika aplikacji Serwisu Kupuje.to jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia Usługi Kupuje.to.
  • Użytkownik zarejestrowany w Serwisie Kupuje.to, korzystający z Usługi Kupuje.to, wyraża zgodę na dodawanie przez Usługodawcę treści ogłoszeniowych do treści korespondencji przesyłanych przez system poczty elektronicznej. Użytkownik może dokonać wyboru otrzymywanych informacji w ustawieniach w zakładce „Moje konto”.
  • Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
  • Użytkownik dokonujący transakcji w Serwisie Kupuje.to powinien uzupełnić następujące informacje na Koncie w momencie ich braku:
   • imię i nazwisko
   • miejsce zamieszkania (ulica, kod pocztowy),
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej e-mail,
   • dane do wysyłki jeżeli są inne niż wyżej,
   • opcjonalnie dane do faktury VAT.
  • W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek powyższych danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
  • Użytkownik nie może podawać danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
  • Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Kupuje.to. Zabronione jest przekazywania Konta innym Użytkownikom.
 5. ARTYKUŁ 5. WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
  • Sprzedający i Kupujący mogą zawrzeć umowę kupna-sprzedaży Towarów lub Usług za pośrednictwem Serwisu Kupuje.to zarówno w trybie ofertowym jak i w trybie Aukcji.
  • Sprzedający może umieścić Towar lub Usługę z opcją „Kup teraz”. W takiej sytuacji zawarcie umowy następuje przez wybór danego produktu, wypełnienie formularza zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego skorzystania z opcji kupna danego Towaru lub Usługi poprzez kliknięcie ikony oznaczonej jako „Zamawiam”, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Chwilą zawarcia umowy w tym trybie jest kliknięcie przez Kupującego ikony „Zamawiam”.
  • Sprzedający wystawiając Towar lub Usługę wyłącznie z Opcją „Kup teraz” może wystawić go na okres 14 dni.
  • Sprzedający może za pomocą Serwisu Kupuje.to wystawić Towar lub Usługę na Aukcji. Aukcja zostaje zawarta na określony z góry czas nie dłuższy niż 14 dni. Sprzedający może zakończyć Aukcję przed upływem czasu na jaki została zawarta, wówczas wynik Aukcji ustala się według stanu w chwili zamknięcia Aukcji.
  • Aby przystąpić do Aukcji Kupujący powinien złożyć ofertę kupna Towaru wystawionego przez Sprzedającego. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik Aukcji złożył ofertę korzystniejszą.
  • Przystępując do Aukcji Kupujący podaje maksymalną cenę jaką jest w stanie zapłacić za dany Towar lub Usługę. System elektroniczny automatycznie podbije cenę o określoną stawkę w zależności od aktualnej ceny produktu według poniższych zasad przedstawionych w tabeli. System elektroniczny będzie automatycznie podbijał cenę aż do osiągnięcia ceny maksymalnej. Inny uczestnik Aukcji, który przebije cenę maksymalną Kupującego uzyskuje pierwszeństwo złożenia oferty.
   Najwyższa cena złożonej oferty w chwili podbicia ceny Kwota podbicia ceny
   1,00 - 4,99 zł 0,25 zł
   5,00 - 24,99 zł 0,50 zł
   25,00 - 99,99 zł 1,00 zł
   100,00 - 249,99 zł 2,50 zł
   250,00 - 499,99 zł 5,00 zł
   500,00 - 999,99 zł 10,00 zł
   1.000,00 - 2.499,99 zł 25,00 zł
   2.500,00 - 4.999,99 zł 50,00 zł
   powyżej 5.000,00 zł 100,00 zł
  • Aukcję wygrywa Kupujący, który złoży najwyższą ofertę (najwyższą cenę za Towar lub Usługę będące przedmiotem Aukcji). W sytuacji gdy dwaj lub więcej Użytkowników złoży taką samą ofertę Aukcję wygrywa ten, który złożył ofertę jako pierwszy.
  • Chwilą zawarcia umowy w trybie Aukcji jest moment przybicia tj. zakończenia Aukcji. Z chwilą przybicia automatycznie zostanie wygenerowane potwierdzenie wygrania Aukcji wysłane następnie do Kupującego, który złożył najwyższą ofertę. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  • Wystawiając Produkt lub Usługę na Aukcji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, za którą zdecydowany jest ten Produkt lub Usługę Sprzedać. Umowa zostanie zawarta z Kupującym, który poda najwyższą cenę i równocześnie przekroczy próg ceny minimalnej.
  • Aukcja może zawierać opcję „Kup teraz”. W takiej sytuacji Kupujący może w każdym czasie przerwać Aukcję poprzez wybranie opcji „Kup teraz” i w ten sposób nabyć Towar lub Usługę za określoną z góry przez Sprzedającego cenę.
  • Potwierdzenia zawarcia umowy Towaru lub Usługi zostanie wysyłane drogą poczty elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Potwierdzenie takie ma charakter wyłącznie informacyjny.
  • Niezwłocznie po zawarciu umowy, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje na przemian o sobie obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
  • Kupujący po zakupieniu Towaru lub Usługi zobowiązany jest wypełnić niezwłocznie formularz płatności i dostawy Towaru lub Usługi.
  • Sprzedający w ramach informacji, o której mowa w art. 5 pkt. 12 mogą zamieścić dodatkowe treści będące Wiadomością dla Kupującego. Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest reklamowanie i prezentacja Towarów lub Usług oferowanych poza Serwisem Kupuje.to.
  • Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży Towaru lub Usługi.
  • Koszty wysyłki Towaru powinny odzwierciedlać rzeczywiście poniesione nakłady Sprzedającego. Niedozwolone jest obciążanie Kupującego kosztami dostarczenia przesyłki ponad miarę.
  • Sprzedający będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do udzielenia wymaganych prawem informacji Kupującemu, który jest konsumentem, w szczególności tych informacji, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zm.) oraz ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271).
  • Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym oraz praw wynikających z niezgodności Towaru z umową. W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
 6. ARTYKUŁ 5 - 1
  • Każdy Użytkownik Kupuje.to ma możliwość bezpłatnego założenia i używania sklepu internetowego.
  • Warunkiem koniecznym do założenia i uruchomienia sklepu internetowego jest wcześniejsze założenie strony na platformie Facebook zgodnej z postanowieniami Regulaminu usługi Strony na Facebooku.
  • W celu założenia sklepu internetowego, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik uruchamia aplikację Kupuje.to i przełącza widok swojego profilu na widok strony.
  • Użytkownik może uruchomić sklep poprzez kliknięcie zakładki „Sklep na Kupuje.to” i dokonanie integracji strony, o której mowa w ust. 2 z aplikacją Kupuje.to zgodnie z pojawiającymi się kolejno instrukcjami.
  • Posiadacz sklepu internetowego może w jego ramach zdefiniować i wprowadzić na opisanych poniżej zasadach promocję na wszystkie towary i usługi dostępne w sprzedaży w jego sklepie internetowym, zwaną dalej „Promocją na zamówienie”.
  • W jednym czasie w jednym sklepie internetowym dopuszczalna jest tylko jedna Promocja na zamówienie.
  • W celu skorzystania z usługi polegającej na zdefiniowaniu promocji na zamówienie obowiązującej w sklepie internetowym, Posiadacz sklepu klika przycisk „Dodaj promocję” znajdujący się w na stronie jego sklepu. Posiadacz sklepu zobowiązany jest podać następujące dane:
   • nazwę promocji, która będzie widoczna dla wszystkich osób korzystających ze sklepu użytkownika i która nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych,
   • oznaczenie kręgu osób, które mogą skorzystać z promocji,
   • oznaczenie, czy promocja obowiązuje jedynie dla zamówień, których wartość opiewa na kwotę minimalną lub ją przekracza,
   • oznaczenie wartości kwoty minimalnej w przypadku ustawienia opcji zgodnie, z którą promocja obowiązuje jedynie dla zamówień, których wartość opiewa na kwotę minimalną lub ją przekracza,
   • oznaczenie typu promocji (darmowa wysyłka, prezent, rabat do zamówienia – procentowy, rabat do zamówienia – kwotowy)
   • oznaczenie czasu trwania promocji lub oznaczenie promocji jako promocji bez limitu czasowego
  • Bez podania danych, o których mowa w ust. 1 pkt. a – c promocja nie może być zdefiniowana i nie może dojść do skutku. Dane wyżej wymienione są niezbędne do prawidłowego działania aplikacji Kupuje.to w zakresie związanym z funkcjonowaniem promocji na zamówienie w obrębie danego sklepu internetowego.
  • Posiadacz sklepu internetowego może według swojego uznania skracać promocję w czasie jej trwania. Nie można skrócić promocji ze skutkiem wstecznym.
 7. ARTYKUŁ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  • Użytkownik zobowiązany jest do podania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych osobowych, w szczególności tych wymaganych do realizacji zawieranych za pomocą Usługi Kupuje.to transakcji.
  • Sprzedający ma możliwość w ramach Usługi Kupuje.to do edycji i zmiany aktualnie wystawionego już Towaru lub Usługi do chwili pojawienia się pierwszej oferty kupna tego Towaru lub Usługi. Wszelkie późniejsze zmian w opisie Towaru lub Usługi będą pokazywane jako komentarz do Towaru lub Usługi.
  • Sprzedający samodzielnie zarządza oraz jest odpowiedzialny za treść komentarzy umieszczonych przez innych Użytkowników w stosunku do jego Towarów lub Usług.
  • Sprzedający zobligowany jest, wystawiając w Serwisie Kupuje.to Towar lub Usługę, umieścić przy nich odpowiedni opis umożliwiający identyfikację Towaru lub Usługi oraz jego specyfikację, w szczególności poprzez podanie:
   • nazwy Towaru/Usługi,
   • ceny Towaru/Usługi podanej w złotych polskich.
   • ilości sztuk wystawianego Towaru oraz ilości świadczonych Usług,
   • oznaczenie opcji wystawiania faktury VAT,
   • przypisanie Towaru/Usługi do danej kategorii,
   • określenie czy Towar jest nowy czy używany,
   • miejsce odbioru (adres) Towaru lub miejsce świadczenia Usługi,
   • określenie, kto pokrywa koszty dostawy Towaru/Usługi.
   • oraz opcjonalnie:
   • opisu Towaru/Usługi,
   • wstawienie zdjęcia Towaru,
  • Sprzedający w szczególności zobowiązany jest aby:
   • opis Towaru lub Usługi nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd w szczególności co do jego charakteru, cech fizycznych, ilości, jakości oraz co do jego natury;
   • marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia Towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie były kompletne i dokładne;
   • opis Towaru lub Usługi nie naruszał w sposób bezpośredni obowiązującego prawa ani nie sugerował takiego sposobu użytkowania przedmiotu sprzedaży, który narusza prawo lub jest nieetyczny;
   • w opisie Towaru lub Usługi nie stosowano słów kluczowych, które mogą wpływać na wyniki wyszukiwania.
   • opisy Towaru lub Usługi nie zawierały wulgaryzmów zgodnie z art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.;
   • opis Towaru lub Usługi nie propagował spożywania alkoholu, środków odurzających, narkotyków,
   • opis i informacje o Towarze lub Usłudze nie obrażały osób publicznych, innej narodowości, religii, rasy ludzkiej;
   • opis Towaru lub Usługi nie zawierał informacji obarczających niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
   • opisy Towaru lub Usługi nie przyczyniały się do łamania praw autorskich,
   • opisy Towaru lub Usługi nie nawoływały do agresji.
  • Sprzedawca wystawiając Towar lub Usługę na Aukcji lub z Opcją „Kup teraz” ma obowiązek przyporządkować je do odpowiedniej kategorii biorąc pod uwagę rodzaj i właściwości Towaru lub Usługi. Zabronione jest wystawianie zarówno na Aukcji jak również z Opcją „Kup teraz” tego samego produktu więcej niż raz.
  • Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Usługi Kupuje.to w szczególności zobowiązany jest do rzetelnego informowania o właściwościach wystawionego Towaru lub Usługi oraz szanowania praw konsumenckich i dóbr osobistych osób trzecich. Zakazana jest prezentacja i reklama informacji handlowej dotyczącej Towarów lub Usług zabronionych przez prawo bądź naruszająca przepisy lub dobre obyczaje. Lista towarów szczególnie zakazanych znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Regulaminu.
  • Kupujący zobowiązany jest dokonywać transakcji w dobrej wierze oraz z zachowaniem zasad uczciwości i dobrych obyczajów.
  • Użytkownik, który zauważy naruszenie Regulaminu przez innego Użytkownika powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę poprzez wskazanie:
   • Użytkownika, który narusza zasady Regulaminu,
   • naruszenie danego postanowienia Regulaminu,
   • nazwy Towaru lub Usługi, które naruszają Regulamin.
 8. ARTYKUŁ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
  • Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia na rzecz Użytkowników Usługi Kupuje.to.
  • Usługodawca udostępnia Użytkownikom dokumentację pomocy korzystania z Usługi Kupuje.to oraz świadczy w ramach Usługi Kupuje.to wsparcie techniczne dla Użytkownika.
  • Usługodawca ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę Kupuje.to, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu.
  • Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi Kupuje.to spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta przez Użytkownika niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy.
  • Usługodawca nie odpowiada za niezawinione przez niego skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła dostępowego do Konta osobom trzecim.
  • W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności w stosunku do wystawianych za pośrednictwem Serwisu Kupuje.to Towarów lub Usług Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
   • oficjalne ostrzeżenie
   • przeniesienie wystawionego Towaru lub Usługi do innej kategorii
   • usunięcie Towaru lub Usługi
   • usunięcie wiadomości, o której mowa w art. 5 pkt 14
   • zawieszenie Konta Użytkownika
   • usunięcie Konta Użytkownika i tym samym zaprzestanie świadczenia Usługi
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie i funkcjonowanie portalu Facebook, lub za brak takiego działania, ani za wszelkie szkody, które z tego mogą wyniknąć w sytuacji gdy nie miał na te działania lub zaniechania bezpośredniego wpływu ani nie jest to związane z Serwisem lub Usługą Kupuje.to.
  • Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi Kupuje.to w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji Usługi Kupuje.to, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Kupuje.to (przerwa techniczna).
  • W sytuacji gdy dana Aukcja miałaby zakończyć się w czasie przerwy technicznej zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejne 24 godziny od momentu zakończenia przerwy technicznej.
 9. ARTYKUŁ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu Kupuje.to Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usługi Kupuje.to.
  • Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu Kupuje.to
  • Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach związanych z procesem zmierzającym do zawarcia i realizacji umowy oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
  • Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do realizacji Usługi Kupuje.to. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi Kupuje.to jest niemożliwe i w związku z tym jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, z zachowaniem postanowień Regulaminu.
  • Administratorem danych osobowych oraz informacji odnośnie Towarów i Usług zamieszczanych przez Użytkowników jest wyłącznie Usługodawca.
 10. ARTYKUŁ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z nienależytym świadczeniem Usługi Kupuje.to przez Usługodawcę.
  • Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres korespondencyjny Usługodawcy w terminie 90 dni od dnia powstania nieprawidłowości.
  • Reklamacja powinna zawierać:
   • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
   • dokładny przedmiot reklamacji,
   • okoliczności uzasadniające reklamację.
  • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres przez niego podany w reklamacji.
 11. ARTYKUŁ 10. ROZWIĄZANIE UMOWY
  • Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usługi Kupuje.to w każdej chwili.
  • Momentem rozwiązania umowy przez Użytkownika jest moment likwidacji przez niego Konta lub usunięcie w ustawieniach profilu, w ramach platformy Facebook, aplikacji Serwisu Kupuje.to.
  • Usługodawca może zakończyć świadczenie Usługi Kupuje.to w każdym czasie poprzez wypowiedzenie świadczenia usługi w terminie 30 dni. W tym celu Usługodawca doręczy Użytkownikowi wypowiedzenie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
  • Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku:
   • podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
   • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
   • celowego generowania przez Użytkownika obciążenia sieciowego powodującego zaprzestanie bądź znaczne pogorszenie Usługi Kupuje.to na rzecz innych Użytkowników.
  • Momentem rozwiązania umowy jest moment usunięcia przez Usługodawcę Konta danego Użytkownika.
 12. ARTYKUŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Usługodawca może dokonać zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują w terminie określonym prze Usługodawcę nie krótszym niż 7 dni od udostępnienia tych zmian na stronach internetowych Usługodawcy. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Aukcji zakończonych przed dniem ich wejścia w życie lub Aukcji, które już zostały rozpoczęte.
  • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie, na zasadach określonych w Artykule 9 niniejszego Regulaminu. Wniesienie sprzeciwu Usługodawca traktuje jako rezygnację z Usługi Kupuje.to.
  • Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, których nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  • Regulamin nie wyłącza zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
  • Niniejszy Regulamin nie uchybia zasadom i regulaminom określającym warunki korzystania z portalu Facebook w szczególności dokumentom o nazwie: Statement of Rights and Responsibilities oraz Facebook Platform Policy.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2011 wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia 28.02.2012
Załącznik nr 1: Lista produktów zakazanych